ROSA SCOTT ELEMENTARY SCHOOL

RIDGELAND, MISSISSIPPI

1/4